CIE TIME TABLE | SEPT 2022 | Sem 1, 3 & 5

CIE TIME TABLE | SEPT 2022 | Sem 1, 3 & 5

Sem – 1
Sem – 3
Sem – 5